Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP 

De consument heeft het recht aan Consentec bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 


Ondernemingsgegevens: 
Consentec bvba 
Kloosterstraat 18 bus 2 - 3910 Neerpelt 
BE0822324824 
Info@consentec.be 
+32 11 38 03 61 
RPR Hasselt 
 
Artikel 1: Algemene bepalingen 
 
De elektronische webwinkel van Consentec, een BVBA met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt(België), 
Kloosterstraat 18 bus 2, BTW BE0822.324.824, (hierna Consentec) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten 
online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en 
elke aankoop die de klant plaatst bij Consentec. 
 
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen 
algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 
 
 
Artikel 2: Prijs 
 
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien 
vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Een volledig overzicht 
van de mogelijke vervoerskosten kan men terugvinden via volgende weblink: http://www.maakjefietselektrisch.be. De opgave 
van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief 
bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 
 
 
Artikel 3: Aanbod 
 
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor 
normaal particulier gebruik. 
 
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het 
toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of 
leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 
 
Consentec is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden 
tot een middelenverbintenis. Consentec is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of 
drukfouten. 
 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door 
Consentec. 
 
Consentec is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te 
passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 
 
 
Artikel 4: Online aankopen 
 
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Consentec assortiment online aan te kopen. 
 
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Consentec. De artikelen 
worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
 
- via overschrijving 
- onder rembours 
- via contante betaling bij afhaling in de showroom gelegen te Kloosterstraat 18 bus 2 te Neerpelt. 
 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 
 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van 
Consentec. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich 
toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Consentec te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog 
niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 
 
 
Artikel 6: Sancties voor niet-betaling 
 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Consentec beschikt, is de klant ingeval van niet- of 
laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 
10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning 
een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per 
factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt Consentec zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te 
nemen. 
 
 
Artikel 7: Klachten 
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, 
moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. 
 
 
Artikel 8: Garantie 
 
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 
consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) 
de eerste eigenaar. 
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
 
b. Algemeen 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 
 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te 
nemen met de Consentec klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan 
Consentec. 
 
Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. 
Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van 
ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel 
waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of 
wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 
 
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend 
levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 
 
De garantie is niet overdraagbaar. 
 
 
Artikel 9: Herroepingsrecht De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online 
aankopen : 
De consument heeft het recht aan Consentec mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een 
boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering 
contact opnemen met de Consentec klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de 
goederen op hun kosten terug bezorgen aan Consentec op Landbouwstraat 25, 3920 te Lommel. 
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden 
terugbezorgd. 
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, 
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
 
Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 
 
 
Artikel 10: Privacy 
 
Consentec verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten 
overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Consentec toe te sturen. Wil u 
ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. 
 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan 
derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Consentec bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, 
wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Consentec uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. 
Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Consentec bvba, Landbouwstraat 25, 3920 
te Lommel. 
 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn 
paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Consentec heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
Consentec respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het 
privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel 
van de beschikbare gegevens over u op Consentec ter consultatie, wijziging of verwijdering. 
Consentec maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk 
maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet 
worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere 
internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer 
geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het 
geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. 
Consentec houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de 
internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons 
contacteren op Consentec. 
 
 
Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 
 
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op 
geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
 
Het nalaten op gelijk welk moment door Consentec om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te 
dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en 
zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 
 
Artikel 12: Consentec Klantendienst 
De Consentec klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32498971939, via e-mail op info@consentec of 
per post op het volgende adres Landbouwstraat 25, 3920 te Lommel 
Artikel 13: Wijziging voorwaarden 
 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Consentec. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 
 
Consentec kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, 
houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 
 
 
Artikel 14: Bewijs 
 
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. 
 
 
Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 
 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake 
toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd. 

Artikel 16: Aanpassing fabrieksinstelling - SNELHEID

Enkele van onze producten hebben de mogelijkheid om de ingestelde snelheid te wijzigen. Indien u conform
de Belgische wetgeving wenst te rijden mag u enkel ondersteuning krijgen tot 25 km/u. Hogere snelheden zijn
niet toegelaten en zijn op eigen risico. Bij het rijden met hogere snelheid kan Consentec in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld.

Bij SPEED PEDELECS met gelijkvormigheidattest bent u verplicht een verzekering en nummerplaat aan te
vragen. Ook is helmdracht verplicht!